Verdeling subsidie van gemeente Utrecht in 2019

Subside 2019 is toegekend

Ter informatie. De gemeente Utrecht heeft voor 2019 de gevraagde subsidie toegekend.

Vanaf 2013 is de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Utrecht centraal belegd bij de Regio als koepelorganisatie voor scouting in de gemeente Utrecht. De verantwoording door de groepen van de subsidie loopt via de Regio. De gemeente heeft de regels vastgelegd in een subsidieregeling: Subsidieregeling Scouting activiteiten gemeente Utrecht (collegebesluit van 26 juni 2012).

Bij het vaststellen van de subsidie per groep wordt rekening gehouden met huisvestingskosten en het aantal jeugdleden.

De ‘oude’ subsidieregeling is in 2019 ongewijzigd van toepassing.  Volgens verwachting is vanaf 2020 een andere verdeling van de subsidie van toepassing. De gemeente heeft vanuit de groepen een voorstel voor een andere verdeling ontvangen. Een concept voorstel vanuit de gemeente voor de nieuwe regeling wordt in 2019 verwacht. 

Verdeling subsidie in 2019

De kosten voor huisvesting zijn beschreven in de subsidieregeling. Voor het vaststellen van de verdeling van de subsidie over 2019 wordt het gemiddelde aan kosten voor huisvesting gebruikt over de jaren 2013, 2014 en 2015. Dit gemiddelde wijzigt niet ten opzichte van 2018.

Structurele inkomsten uit onderverhuur van meer dan 10% van de huisvestingskosten worden in mindering gebracht op de berekende huisvestingskosten. Incidentele inkomsten uit onderverhuur worden niet meegerekend. De verantwoordelijkheid voor een opgave van de juiste kosten van huisvesting en structurele inkomsten uit onderverhuur ligt bij de groep en haar kascommissie. Bij de verdeling in 2019 wordt zonder tegenbericht uitgegaan van dezelfde gegevens als voor 2018.

Het aantal jeugdleden neemt de Regio volgens afspraak over uit SOL. Het aantal jeugdleden wordt jaarlijks bepaald door de Regio op basis van de opgave van Scouting Nederland, waarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal jeugdleden van de drie kalenderjaren voorafgaand aan het subsidiejaar. 

Uitbetaling subsidie

In februari wordt de berekening gedeeld met de groepen. Zo nodig is de betaling te zien als voorschot.  De uitbetaling van de subsidie gaat volgens dit schema.

  • 35% februari;
  • 25% april, mits het jaarverslag is ingeleverd;
  • 20% aug, mits de begroting is ingeleverd;
  • 20% november.

Bij vragen graag contact opnemen met de penningmeester@scouting-utrecht.nl

Download PDF