Subsidie 2020 is toegekend

Ter informatie. De gemeente Utrecht heeft voor 2020 de gevraagde subsidie toegekend. Het bedrag is gelijk aan het vermelde bedrag op de in de regioraad goedgekeurde begroting van de Regio.

Vanaf 2013 is de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Utrecht centraal belegd bij de Regio als koepelorganisatie voor de scoutinggroepen in de gemeente Utrecht. De verantwoording door de groepen van de subsidie loopt via de Regio. De verantwoording bestaat jaarlijks vooraf uit een activiteitenplan en de begroting en achteraf uit het inhoudelijk jaarverslag en de financiële verantwoording.

De gemeente heeft de regels vastgelegd in een regeling:  Beleidsregel Scoutingactiviteiten.

Vanaf 2020 een andere verdeling van de subsidie van toepassing. De gemeente heeft in 2018 vanuit de groepen een voorstel voor een andere verdeling ontvangen. De gemeente heeft dit voorstel overgenomen en in de subsidieregeling vastgelegd. 

Verdeling subsidie in 2020

De groepen ontvangen ieder een gelijk deel voor huisvestingskosten.

Scouting Jong verkenners is samengevoegd met scouting Utrecht Oost. Nieuw in de Regio is de studentengroep.

Bij het vaststellen van de subsidie per groep wordt rekening gehouden met het aantal jeugdleden.

Het aantal jeugdleden neemt de Regio volgens de regels over uit SOL. Het aantal jeugdleden wordt jaarlijks bepaald door de Regio op basis van de opgave van Scouting Nederland, waarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal jeugdleden in het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidiejaar. 

De penningmeesters van de betreffende groepen uit de gemeente Utrecht ontvangen een kopie van de berekening.

Uitbetaling subsidie

In februari wordt de berekening gedeeld met de groepen. Zo nodig is de betaling te zien als voorschot.  De uitbetaling van de subsidie gaat volgens dit schema.

  • 35% februari;
  • 25% april, mits het inhoudelijk jaarverslag en de financiële verantwoording is ingeleverd;
  • 20% augustus;
  • 20% november, mits activiteitenplan en de begroting is ingeleverd.

Bij vragen graag contact opnemen met de penningmeester@scouting-utrecht.nl

Download PDF