ANBI

< terug

Onderdeel van de Regio zijn de volgende algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

 • 818644278 Stichting Scouting Utrecht
 • 818644217 Stichting Scouting Rijn en Vechtstreek
 • 804157133 Stichting Scouting Binnen de Grachten

Als toelichting het volgende.

De Regio draagt zorg voor

 1. Begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen;
 2. Organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio;
 3. Organisatie van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio;
 4. Contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen;
 5. Participatie vanuit de regio aan landelijke overleggen;
 6. Behartiging van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden;
 7. Organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

 De regioraad

 1. De regioraad is het hoogste orgaan in de Regio.
 2. De regioraad draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de Regio en functioneert tevens als overlegorgaan voor alle regio zaken.
 3. De leden van de regioraad handelen in de geest van de groeps- of kringvereniging die zij vertegenwoordigen, daarbinnen hebben zij vrijheid van handelen.
 4. De regioraad bestaat uit één vertegenwoordiger per groeps- en kringvereniging in de Regio.
 5. De functies van voorzitter en secretaris van de regioraad worden vervuld door de voorzitter en secretaris van het regiobestuur.

Het regiobestuur

Het bestuur van de Regio wordt gevormd door het regiobestuur.

 1. Het regiobestuur bestaat uit ten minste vijf personen.
 2. In het regiobestuur worden in ieder geval de volgende functies vervuld
  1. voorzitter;
  2. secretaris;
  3. penningmeester.

Daarnaast maken deel uit van het regiobestuur: de voorzitters van de regionale teams en het lid en het plaatsvervangend lid van de landelijke raad uit de Regio. Het regiobestuur draagt in het bijzonder zorg voor:

 1. Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid in de regio;
 2. Het voorbereiden en uitvoeren van de deskundigheidsontwikkeling in de regio;Huishoudelijk reglement – Vereniging Scouting Nederland;
 3. Aanstelling van het team deskundigheidsontwikkeling en het team Spel en Programma;
 4. Het (jaarlijks) monitoren van het kwalificatie-/kwaliteitsniveau van speltakken binnen de groepen;
 5. Het verschaffen van alle informatie die de regioraad nodig heeft om het regio beleid vast te stellen, te controleren en uit te voeren;
 6. Het goed functioneren van de regioteams;
 7. Het stimuleren tot deelname aan regio- en landelijke activiteiten;
 8. De representatie van de Regio;
 9. De regio-administratie.

De regiostichting

Ten dienste van de Regio kan een stichting worden opgericht.

 1. De stichting heeft als functie het verkrijgen en beheren van het materiële en financiële bezit van de Regio;
 2. Het bestuur van de stichting bestaat ten minste uit:

a. de voorzitter, secretaris en penningmeester van het regiobestuur; b. twee bestuursleden benoemd door de regioraad voor een periode van drie jaar. Het bestuur heeft onder meer tot taak:

 1. Het verkrijgen en beheren van roerende en onroerende goederen;
 2. Het verkrijgen en beheren van gelden afkomstig uit contributies van groepen in de regio, subsidies, schenkingen, legaten of erfstellingen, inkomsten uit het vermogen en andere inkomsten; de geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester;
 3. Het betalen van de, door de landelijke raad vastgestelde, contributie voor de leden van de regio aan Scouting Nederland;
 4. Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van een jaarlijkse begroting;
 5. Het voorbereiden en vaststellen van het financieel jaarverslag;
 6. Het houden van toezicht op het beheer en onderhoud van de eigendommen van de stichting;
 7. Het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte; de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt daarnaast toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.

Het bestuur brengt de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag, alvorens tot vaststelling over te gaan, ter kennis van de regioraad. Het bestuur houdt bij het vaststellen van de begroting en het financieel jaarverslag rekening met de opmerkingen van de regioraad voor zover deze opmerkingen niet strijdig zijn met de uit de wet en statuten voortvloeiende verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien aan de door de regioraad gemaakte opmerkingen geen gevolg wordt gegeven deelt het bestuur dit, met redenen omkleed, aan de regioraad mee. De Regio beschikt vanuit het verleden over drie regio stichtingen.Stichting Scouting Utrecht voor de verwerking van lopende inkomsten en uitgaven van trainingen.

 • Stichting Scouting Utrecht voor de verwerking van lopende inkomsten van contributie en subsidie en de lopende uitgaven van activiteiten en trainingen.
 • Scouting Rijn en Vechtstreek tot 2019 voor de administratie van een reserve.
 • Stichting Scouting Binnen de Grachten voor de verwerking van schenkingen en het fonds Kardinaal de Jong groep.